گروه تاریخ اسلام - نشست و کرسی - آرشیو

نشست غدیر از نگاه اهل سنت

نشست غدیر از نگاه اهل سنت

غدیر در نگاه اهل سنت ؛ بسیاری از علمای اهل سنت در قرون نخستین به اصل واقعه غدیر را نقل کرده اند که این مساله در اثبات اصل واقعه غدیر به عنوان یک مقوله تاریخ حائز اهمیت است . غدیر ارتباط مستقیم با انتصاب امیر مومنان و نص بر امات آن حضرت دارد که این مساله باید تبین شود.

ادامه مطلب