گروه تاریخ اسلام - نشست و کرسی - آرشیو

تأثیرگذاری کلام بر تاریخ نگاری اسلامی
کرسی علمی ترویجی

تأثیرگذاری کلام بر تاریخ نگاری اسلامی گالری

این موضوع درباره رابطه کلام اسلامی و تاریخ نگاری اسلامی بحث می‌کند و به بررسی گزاره‌هایی از کلام یا عقاید مسلمانان می‌پردازد که در تدوین تاریخ اسلام نقش داشته و مورخان به سبب آن در نگارش کتب تاریخی خود تأثیر پذیرفته‌اند.

ادامه مطلب