دکتر ابوالفضل گائینی

دکتر ابوالفضل گائینی

پست الکترونیکی:

کتاب‌ها - پدیدآورنده

معرفت‌شناسی تئوری‌های سازمان و مدیریت

معرفت‌شناسی تئوری‌های سازمان و مدیریت

با همکاری: حسن عابدی جعفری

قیمت : ۳۰۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : خرداد ۱۳۹۹

مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسلامی (جلد اول)

مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسلامی (جلد اول)

قیمت : ۹۸٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسلامی (جلد دوم)

مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسلامی (جلد دوم)

قیمت : ۱۰۸٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵

کاوش مفهوم سرمایه اجتماعی در قرآن کریم

کاوش مفهوم سرمایه اجتماعی در قرآن کریم

قیمت : ۱۳۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸