آیین نامه‌ها و فرم‌ها- مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور ۱۳۹۵ همراه با فرم‌های مورد نیازدکتری - مقررات و کاربرگ ها
آئین‌نامه دوره دکتری ۹۵دکتری - مقررات و کاربرگ ها
آئین‌نامه استفاده از فرصت‌ کوتاه مدت تحقیقاتی جهت اعزام دانشجویان دوره دکتری داخلی به دوره‌های تخصصی خارج از کشوردکتری - مقررات و کاربرگ ها
گواهی اعلام کفایت و تأیید رساله دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها
گزارش سه ماه مراحل پیشرفت رسالهدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم مجوز برگزاری جلسه دفاع رساله دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم سمینار اول و دومدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم رسید دریافت رساله دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم تشویق مقالات دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم تسویه حساب دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم تسویه حساب محروم از تحصیلدکتری - مقررات و کاربرگ ها
درخواست برگزاری جلسه پیش دفاعدکتری - مقررات و کاربرگ ها
تعهدنامه اصالت اثردکتری - مقررات و کاربرگ ها
گواهی اعلام کفایت و تأیید پایان‌نامهکارشناسی ارشد - مقررات و کاربرگ ها
فرم مجوز برگزاری جلسه دفاعکارشناسی ارشد - مقررات و کاربرگ ها
فرم رسید دریافت رسالهکارشناسی ارشد - مقررات و کاربرگ ها
فرم تسویه حسابکارشناسی ارشد - مقررات و کاربرگ هاگروه همکاری های علمی بین المللی
فرم ب - طرح‌نامه تفصیلی پایان‌نامهکارشناسی ارشد - مقررات و کاربرگ ها
فرم الف - پیشنهاد موضوعکارشناسی ارشد - مقررات و کاربرگ ها
تعهدنامه اصالت اثرکارشناسی ارشد - مقررات و کاربرگ ها