آیین نامه‌ها و فرم‌ها- مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم الف (پیشنهاد موضوع) رساله دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم ب (طرح‌نامه تفصیلی رساله) دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم تمدید سنوات تحصیلیدکتری - مقررات و کاربرگ ها
دستورالعمل اجرایی تشویق مقالات دانشجوییدکتری - مقررات و کاربرگ ها
چکیده ای از شرایط و ضوابط وام‌های دانشجویی (مهر ۱۳۹۶)دکتری - مقررات و کاربرگ ها۱۰ مرداد ۱۳۹۶
راهنمای نگارش پایان‌نامه و رسالهدکتری - مقررات و کاربرگ ها
دستورالعمل پرداخت وام ضروریوام دانشجویی - مقررات و کاربرگ ها
فرم جدول امتیازبندی وام ضروریوام دانشجویی - مقررات و کاربرگ ها
فرم درخواست وام ضروریوام دانشجویی - مقررات و کاربرگ ها
فرم درخواست وام ودیعه مسکنوام دانشجویی - مقررات و کاربرگ ها
مفاد امتیازبندی وام ضروریوام دانشجویی - مقررات و کاربرگ ها
مفاد دستورالعمل پرداخت وام مسکنوام دانشجویی - مقررات و کاربرگ ها
مقررات دریافت وام مسکن دانشجویانوام دانشجویی - مقررات و کاربرگ ها
وام زیارت عتبات عالیات دانشجویان- دستورالعمل پرداختوام دانشجویی - مقررات و کاربرگ ها
وام زیارت عتبات عالیات دانشجویان - فرم درخواستوام دانشجویی - مقررات و کاربرگ ها
وام ویژه دکتری - تعهدنامهوام دانشجویی - مقررات و کاربرگ ها
وام ویژه دکتری - فرم۲وام دانشجویی - مقررات و کاربرگ ها
وام ویژه دکتری -فرم۱وام دانشجویی - مقررات و کاربرگ ها
وام ویژه دکتری - مقررات اخذ واموام دانشجویی - مقررات و کاربرگ ها
تعهدنامه اصالت اثرکارشناسی ارشد - مقررات و کاربرگ ها