آیین نامه‌ها و فرم‌ها- مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهارائه دهندهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
آئین‌نامه استفاده از فرصت‌ کوتاه مدت تحقیقاتی جهت اعزام دانشجویان دوره دکتری داخلی به دوره‌های تخصصی خارج از کشوردکتری - مقررات و کاربرگ ها
آئین‌نامه دوره دکتری ۹۵دکتری - مقررات و کاربرگ ها
تعهدنامه اصالت اثرکارشناسی ارشد - مقررات و کاربرگ ها
تعهدنامه اصالت اثردکتری - مقررات و کاربرگ ها
چکیده ای از شرایط و ضوابط وام‌های دانشجویی (مهر ۱۳۹۶)دکتری - مقررات و کاربرگ ها۱۰ مرداد ۱۳۹۶
درخواست برگزاری جلسه پیش دفاعدکتری - مقررات و کاربرگ ها
دستورالعمل اجرایی تشویق مقالات دانشجوییدکتری - مقررات و کاربرگ ها
دستورالعمل پرداخت وام ضروریوام دانشجویی - مقررات و کاربرگ ها
راهنمای نگارش پایان‌نامه و رسالهدکتری - مقررات و کاربرگ ها
شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت در داخل و خارج از کشور ۱۳۹۵ همراه با فرم‌های مورد نیازدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم الف - پیشنهاد موضوعکارشناسی ارشد - مقررات و کاربرگ ها
فرم الف (پیشنهاد موضوع) رساله دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم ب - طرح‌نامه تفصیلی پایان‌نامهکارشناسی ارشد - مقررات و کاربرگ ها
فرم ب (طرح‌نامه تفصیلی رساله) دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم تسویه حسابکارشناسی ارشد - مقررات و کاربرگ هاگروه همکاری های علمی بین المللی
فرم تسویه حساب دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم تسویه حساب محروم از تحصیلدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم تشویق مقالات دکتریدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم تمدید سنوات تحصیلیدکتری - مقررات و کاربرگ ها
فرم جدول امتیازبندی وام ضروریوام دانشجویی - مقررات و کاربرگ ها