نشست‌ها و کرسی‌ها - آرشیو

نشست غدیر از نگاه اهل سنت

نشست غدیر از نگاه اهل سنت

غدیر در نگاه اهل سنت ؛ بسیاری از علمای اهل سنت در قرون نخستین به اصل واقعه غدیر را نقل کرده اند که این مساله در اثبات اصل واقعه غدیر به عنوان یک مقوله تاریخ حائز اهمیت است . غدیر ارتباط مستقیم با انتصاب امیر مومنان و نص بر امات آن حضرت دارد که این مساله باید تبین شود.

ادامه مطلب
پیش همایش بین المللی قرآن و  امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه روح معنا در تفسیر قرآن

پیش همایش بین المللی قرآن و امام خمینی (ره): امام خمینی (ره) و نظریه روح معنا در تفسیر قرآن

- پشتیبانی علمی از همایش بین المللی قرآن و امام خمینی حسب پیشنهاد معاونت فرهنگی وزارت علوم به عنوان پیش همایش - دانش افزایی محققان و دانشجویان رشته علوم قرآنی - واکاوی یکی از مسایل مهم در حوزه زبان قرآن و تفسیر پشتیبانی علمی از همایش بین المللی قرآن و امام خمینی حسب پیشنهاد معاونت فرهنگی وزارت علوم به عنوان پیش همایش دانش افزایی محققان و دانشجویان رشته علوم قرآنی واکاوی یکی از مسایل مهم در حوزه زبان قرآن و تفسیر

ادامه مطلب