نشست‌ها و کرسی‌ها - آرشیو

تأملی در بنیان هستی شناسانه(آنتولوژیک) علوم انسانی

تأملی در بنیان هستی شناسانه(آنتولوژیک) علوم انسانی

‌هدف از برگزاری این نشست بحث و تبادل نظر در باب ماهیت علوم انسانی و بررسی امکان علوم انسانی دینی است که توسط مهدی معین زاده استادیار گروه فلسفه علم و فنّاوری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ارائه می شود. بررسی مناقشه علوم انسانی در مغرب زمین، بازسازی علوم انسانی غیرپوزیتیو بر اساس مفاهیم فرهنگ، اعتبار، ذوق و پیشنهاد مدل «اجمال و تفصیل» برای فهم سیر علوم انسانی غیر پوزتیو از جمله مهمترین محورهای این نشست علمی است. ارائه کننده سعی دارد در خلال این نشست علمی به سئوالاتی نظیر، مفاهیم فرهنگ و اعتبار چگونه تلقی غیرپوزیتیو از علوم انسانی را قوام داده اند؟ حوزه ابژکتیو علوم انسانی کدام است؟ ابژه علوم انسانی به لحاظ هستی شناسانه چه خصلتی دارد؟ و تلقی غیرپوزتیو از علوم انسانی را چگونه می توان براساس انگاره «اجمال و تفصیل» بازآرایی کرد؟ پاسخی درخور ارائه دهد. دبیر نشست علمی یاد شده سیدمحمدتقی موحد ابطحی محقق گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است

ادامه مطلب