گروه روانشناسی - نشست و کرسی

نشست علمی روانشناسی در نهج البلاغه آموزه ها و روش ها

نشست علمی روانشناسی در نهج البلاغه آموزه ها و روش ها

تاریخ نشست :1392-10-25 هدف از برگزاری نشست: 1. آشنایی محتوایی با نتایج پروژه روان‌شناسی در نهج‌البلاغه 2. بررسی روش‌شناسی استنباط مفاهیم روان‌شناختی در نهج‌البلاغه محورهای نشست: 1. آموزه‌ها و مفاهیم روان‌شناختی در نهج‌البلاغه: ساحت‌های انسان، معنای زندگی، تعامل اجتماعی و بهداشت روانی 2. روش‌شناسی استخراج مفاهیم روان‌شناختی از نهج‌البلاغه: روش معناشناسی، روش‌ اجتهادی سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: 1. مهمترین مفاهیم و آموزه‌های روان شناختی مطرح شده در نهج‌البلاغه 2. روش‌شناسی تدوین «روان‌شناسی در نهج‌البلاغه» کدام است؟

ادامه مطلب