گروه روانشناسی - نشست و کرسی

کتاب روان‌شناسی اسلامی در سراسر جهان منتشر شد
با مشارکت اساتیدی از ایران و ۱۶ کشور؛

کتاب روان‌شناسی اسلامی در سراسر جهان منتشر شد

توسط انتشارات انجمن بین المللی روان‌شناسی اسلامی با مشارکت اساتیدی از ایران و ۱۶ کشور جهان، کتاب روان‌شناسی اسلامی در سراسر جهان سرویراستاری دکتر عنبر حق و دکتر عبداله روزمن و مقدمه دکتر توماس جی پلانت منتشر شد.

ادامه مطلب