کرسی علمی ترویجی

جایگاه عقل عملی در علوم انسانی

تعداد بازدید:۱۳۳۶
جایگاه عقل عملی در علوم انسانی

محورهای نشست:

تعریف عقل نظری و عملی و بیان قلمرو هریک

برانگزانندگی عقل عملی عقلانیت ابزاری و مستقل

جایگاه عقل عملی در رویکردهای طبیعت گرا، تفسیری و انتقادی

ارزشمداری علم در رویکردهای سه گانه

 

سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست:

آیا عقل حیثیت انگیزشی دارد؟ آیا وجود حیثیت انگیزشی برای عقل در گسترش عقل از محدوده ابزاری به عقل مستقل نقش دارد؟ آیا عدم پذیرش حیثیت انگیزاننده برای عقل عقلانیت علم را می کاهد؟ هریک از تلقی های مختلف از علم و علوم انسانی چه جایگاهی را برای عقل عملی در علم قائلند؟ کدامیک از دیدگاه ها در مورد نقش عقل عملی در تکون علم قابل دفاع است؟ براساس هر یک از فروضی که درباره نقش عقل عملی در علم بیان شده است آیا می توان از منابع معرفت دینی در تولید علم بهره گرفت؟

آخرین ویرایش۰۹ تیر ۱۳۹۹

نظر شما :