کرسی علمی ترویجی

الزمالت عدالت توزیعی در تحقق تدابیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

الزمالت عدالت توزیعی در تحقق تدابیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

عدالت توزیعی یکی از مهمترین جنبه های عدالت اجتماعی است که ارتباط نزدیکی با عرصه عمل اجتماعی دارد. هب عبارت دیگر عدالت توزیعی یکی از عرصه های ملموس برای تابعان هر نظام سیاسی محسوب می شود. از سوی دیگر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان یکی از اسناد بالادستی، در بخش تدابیر 55 گانه خود، بخش قابل توجهی از از این تدابیر را به موضوع عدالت توزیعی در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی اختصاص داده است. کرسی حاضر با تمرکز بر بحث عدالت توزیعی در عرصه سیاست و توجه به تدابیر ذکر شده در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تلاش می کند برخی الزامات اجرای این تدابیر را در عرصه قانونگذاری و اجرا مورد تدقیق قرار دهد. به منظور تحدید بحث، در این کرسی بحث را به موضوع توزیع مناصب (اداری و سیاسی) به عنوان یکی از محورهای عدالت توزیعی در عرصه سیاست اختصاص داده ایم. از لحاظ نظری، بحث کرسی مستند به رویکرد اسلامی در توزیع مناصب سیاسی در جامعه است که اساسا رویکردی استحقاق گرایانه است.


نظر شما :