کرسی علمی ترویجی

فلسفه حق بر ورزش

ارائه کننده: دکتر محمدحسین طالبی
دبیر علمی: حسن سلطانی
فلسفه حق بر ورزش
دکتر محمدحسین طالبی

ارائه کننده

حسن سلطانی

دبیر علمی


نظر شما :