کرسی علمی ترویجی

کرسی علمی ترویجی متافیزیک شرّ: نقدی بر دیدگاه عدمی بودن شرور

تعداد بازدید:۱۰۴۹
کرسی علمی ترویجی متافیزیک شرّ: نقدی بر دیدگاه عدمی بودن شرور

کرسی علمی ترویجی متافیزیک شرّ: نقدی بر دیدگاه عدمی بودن شرور

 

چهارشنبه 19 خرداد 1400

ساعت 10:30

 

ورود به جلسه مجازی:   
https://vc.rihu.ac.ir/ch/meeting3


لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: مسئله شر شرور متافیزیک فلسفه


نظر شما :