کرسی ترویجی

روش شرح واژگان قرآن (با تأکید بر نقد کتاب مفردات قرآن)

تعداد بازدید:۲۲۴
روش شرح واژگان قرآن (با تأکید بر نقد کتاب مفردات قرآن)

کرسی ترویجی
روش شرح واژگان قرآن (با تأکید بر نقد کتاب مفردات قرآن)


ارائه کننده: دکتر سیدمحمود طیب‌حسینی، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

ناقد: دکتر محمدرضا شاهرودی؛ هیئت علمی دانشگاه تهران؛

ناقد: دکتر حامد دژآباد ؛ هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران؛

دبیر علمی: دکتر علی فتحی؛ هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛


 سه شنبه  4  بهمن 1401  ساعت 10 تا 12
 
 ورود به جلسه مجازی:
https://vc.rihu.ac.ir/ch/meeting3

---------------
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ایتا:
https://eitaa.com/rihu_ac_ir


لینک دانلود فایل

نظر شما :