کرسی ترویجی

امکان سنجی حقوق شهروندی اسلامی

امکان سنجی حقوق شهروندی اسلامی

کرسی ترویجی امکان سنجی حقوق شهروندی اسلامی

ارائه کننده:  دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

ناقد: مجتبی الهی خراسانی، عضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛

ناقد: مصطفی دانش پژوه، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛

دبیر جلسه: دکتر علی شریفی، استاد جامعه المصطفی؛

سه شنبه هفدهم اسفند ماه 1400

لینک:  vcpro/riicj1

کلید واژه ها: امکان سنجی حقوق شهروندی اسلامی حقوق شهروندی امکان سنجی گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه


نظر شما :