گروه علوم تربیتی - نشست و کرسی

نشست بررسی چگونگی تأثیرگذاری اندیشه عرفانی امام خمینی در ساحت‌های تربیت

نشست بررسی چگونگی تأثیرگذاری اندیشه عرفانی امام خمینی در ساحت‌های تربیت

هدف از برگزاری نشست: تبیین پیامدها و آثار رویکرد عرفانی امام خمینی‌(ره) در ساحت‌های تربیت به‌ویژه تربیت اخلاقی خروجی مورد انتظار از نشست: تبیین ابعاد و زوایای رویکرد عرفانی امام خمینی‌(ره) به عنوان خاستگاه اندیشه تربیتی معظم له محورهای نشست: ۱. بررسی شخصیت جامع، ممتاز و برجسته قرون اخیر، امام خمینی‌(ره) ۲.اندیشه تربیتی و رویکرد عرفانی امام خمینی(ره) ۳.اندیشه تربیتی امام خمینی تأثیر پذیرفته از رویکرد عرفانی معظم له سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: ۱.اندیشه و رویکرد عرفانی امام خمینی(ره) دارای چه شاخصه‌ها و ویژگی‌هایی است؟ ۲.ابعاد عرفانی شخصت امام خمینی(ره) چیست؟ ۳.چگونه اندیشه تربیتی امام خمینی(ره) از اندیشه عرفانی او تأثیر پذیرفته است؟

ادامه مطلب
نشست علمی وجوه تعمیم روش های تربیتی قرآن کریم

نشست علمی وجوه تعمیم روش های تربیتی قرآن کریم

سوال اساسی در زمینه موضوع نشست این است که آیا روشهای تربیتی قرآن و یا به تعبیری روشهای تربیت الهی که درقرآن به کار رفته است؛ نظیر روش ابتلا و انحان قابل تعمیم به سایر مربیان است و هر مربی می تواند آنها را به کار گیرد و در تربیت دیگران از آنها بهره ببرد؟ ممکن است در پاسخ گفته شود که شکی نیست که قرآن کتاب تربیتی است و برای این است که هم دیگران از طریق آن تربیت شوند و هم روشهای تربیتی آن را در باره دیگران به کار گیرند و دیگران را تربیت کنند ولی همه روشهای الهی قابل تعمیم به سایر انسان نیست؛ چرا که خداوند دارای علم و اختیار و قدرت و حکمتی است که انسان دارای چنین امکاناتی نیست. پاسخ به این ابهام و وجوه تعمیم روشهای تربیتی قرآن کریم در این نشست بررسی می شود و طی آن با طرح ده دلیل به اثبات ا امکان تعمیم روشهای تربیت الهی بلکه لزوم آن می پردازیم. از جمله این ادله تربیتی بودن قرآن کریم، خلیفه الهی انسان و ... می باشد.

ادامه مطلب