گروه جامعه شناسی - نشست و کرسی

نشست ارائه چارچوب روش شناسی جامعه شناسی اسلامی

نشست ارائه چارچوب روش شناسی جامعه شناسی اسلامی

هدف از برگزاری نشست: هدف اصلی آن است که ادبیات علم دینی را که عمدتاً در سطح فلسفی شکل گرفته است، یک گام جلوتر برده و به طور مشخص با مباحث و چالش‌های روشی درگیر کنیم. خروجی مورد انتظار از نشست: یک گزارش قابل چاپ محورهای نشست: ۱. مفروضات پارادایمی جامعه‌شناسی اسلامی مورد نظر ۲. ترسیم فرایند نظریه‌سازی در ضمن چند مرحله پیاپی (گزاره‌پردازی، مفهوم سازی، مدل سازی و نظریه‌سازی) ۳. تشریح مکانیزم پیوند نظریه با تجربه (از طریق فرضیه‌سازی و مدل‌سازی تجربی و در نهایت، آزمون تجربی فرضیه‌ها) سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: - ساخت نظریه اجتماعی با تکیه بر متون دینی چگونه تحقق می‌یابد؟ - روش تجربی چه جایگاهی در جامعه‌شناسی اسلامی پیدا می‌کند؟

ادامه مطلب
نشست روش شناسی نظریه سازی در علوم اجتماعی اسلامی

نشست روش شناسی نظریه سازی در علوم اجتماعی اسلامی

هدف از برگزاری نشست: گشودن باب بحث و گفتگو پیرامون مسئله بنیادی روش نظریه سازی در علوم اجتماعی اسلامی که هنوز با ابهام های فراوانی روبروست و بدون ارائه پاسخی روشن به این مسئله ، اندیشه علوم انسانی اسلامی در حد یک شعار باقی خواهد ماند. محورهای نشست: صورت بندی نظریه ، استراتژی نظریه سازی ، مدل سازی، مفهوم سازی، فرضیه سازی، اعتبارسنجی نظریه سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: یک نظریه اجتماعی اسلامی در مورد هر یک از محورهای بالا چه مبنایی را مفروض می گیرد؟ تاریخ نشست : ۱۳۹۰-۱۲-۲۲

ادامه مطلب