دکتر حسین بستان (نجفى)

دکتر حسین بستان (نجفى)

پست الکترونیکی:

اخبار - ناقد

واکاوی تفکر اجتماعی علامه طباطبایی
نشست‌ها و کرسی‌ها گروه فلسفه و کلام - نشست و کرسی

واکاوی تفکر اجتماعی علامه طباطبایی

شرح مختصر موضوع پیشنهادی: «تفکّر اجتماعی» نزد علاّمه طباطبایی اصطلاحی خاصّ و تا حدّی نامعمول، و دارای معنایی ویژه، برای ...