گروه اقتصاد - نشست و کرسی

نشست فردگرایی در تابع رفاه اجتماعی از منظر مبانی اسلامی و اقتصاددانان لیبرالیسم

هدف از برگزاری نشست: ترویج فرهنگ دینی در اداره‌ی امور اقتصادی جامعه؛ فراهم آوردن زمینه‌هایی برای ارائه‌ی نظریه‌ای بومی و اسلامی در علم اقتصاد؛ بهره مندی از شرکت کنندگان و ناقدین محترم، در نقد و بررسی نظریه‌ای در باب تابع رفاه اجتماعی از منظر اسلام.

ادامه مطلب
نشست علمی سازوکارهای تأمین اجتماعی در رهیافت اسلامی

نشست علمی سازوکارهای تأمین اجتماعی در رهیافت اسلامی

نگاه توأمان به علت و معلول به جای معلول نگری، بهره‌مندی از عوامل معنوی و اخلاقی به جای اتّکای صرف بر ابزارهای مادی و قانونی، جامعه محوری به جای دولت محوری و یا بازار محوری، استحقاق‌گرایی به جای عام‌گرایی، ترجیح منابع مالیاتی و روش پرداخت جاری به جای منابع بیمه‌‌ای و روش اندوخته‌گذاری، منطقه‌گرایی و مشارکت‌جویی به جای تمرکزگرایی، شفافیّت در جنبه‌های پس‌اندازی، پوشش ریسکی و توزیع درآمدی را اهم ویژگی‌های تامین اجتماعی در رهیافت اسلامی و دلالت‌های آن بر اصلاحات تأمین اجتماعی معاصر می داند.

ادامه مطلب
نشست چیستی نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعی اقتصادی

نشست چیستی نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعی اقتصادی

سخنران: حسن آقا نظری استاد گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دبیر نشست: سید حمیدرضا حسنی استادیار گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه محورهای نشست: ۱- چیستی نهاد. ۲- آثار اجتماعی نهاد بعنوان مسائل مورد بحث در علوم اجتماعی ۳- زمینه‌سازی بحث آثار اجتماعی نهاد بعنوان مسائل علوم اجتماعی، جهت بومی‌سازی یا بازسازی علوم انسانی بر اساس آموزه‌های اسلامی سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: ماهیت نهاد چیست؟ واقعیت‌های نهادی چیست؟ واقعیت‌های نهادی چه رابطه‌ای با علوم اجتماعی اقتصادی دارند؟

ادامه مطلب