نشست‌ها و کرسی‌ها

روش شناسی واژگان کلیدی قرآن و کاربرد‌آن در نظریه پردازی اسلامی
کرسی علمی ترویجی

روش شناسی واژگان کلیدی قرآن و کاربرد‌آن در نظریه پردازی اسلامی جدید

کاربرد معناشناسی در مطالعات اسلامی به صورت کلی در دهههای اخیر به ویژه دهۀ اخیردر ضمن همایشها و آثار گوناگون مطرح و بر تاثیر آن در ارتقای روش تفسیر قرآن تاکید می شود. ولی تاکنون الگو و روش کاربردی و متناسب با مطالعات قرآنی ارائه نشده است . بر این اساس کاربرد معناشناسی واژگانی قرآنی در ضمن طرح تفسیر قرآن با قرآن مورد توجه قرار گرفت و بخشی از آن متناسب با نقش معناشناسی واژگانی در تحول علوم انسانی و اسلامی در این کرسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت

ادامه مطلب