آرشیو اخبار

نشست فردگرایی در تابع رفاه اجتماعی از منظر مبانی اسلامی و اقتصاددانان لیبرالیسم

هدف از برگزاری نشست: ترویج فرهنگ دینی در اداره‌ی امور اقتصادی جامعه؛ فراهم آوردن زمینه‌هایی برای ارائه‌ی نظریه‌ای بومی و اسلامی در علم اقتصاد؛ بهره مندی از شرکت کنندگان و ناقدین محترم، در نقد و بررسی نظریه‌ای در باب تابع رفاه اجتماعی از منظر اسلام.

ادامه مطلب