آرشیو اخبار

نشست علمی سازوکارهای تأمین اجتماعی در رهیافت اسلامی

نشست علمی سازوکارهای تأمین اجتماعی در رهیافت اسلامی

نگاه توأمان به علت و معلول به جای معلول نگری، بهره‌مندی از عوامل معنوی و اخلاقی به جای اتّکای صرف بر ابزارهای مادی و قانونی، جامعه محوری به جای دولت محوری و یا بازار محوری، استحقاق‌گرایی به جای عام‌گرایی، ترجیح منابع مالیاتی و روش پرداخت جاری به جای منابع بیمه‌‌ای و روش اندوخته‌گذاری، منطقه‌گرایی و مشارکت‌جویی به جای تمرکزگرایی، شفافیّت در جنبه‌های پس‌اندازی، پوشش ریسکی و توزیع درآمدی را اهم ویژگی‌های تامین اجتماعی در رهیافت اسلامی و دلالت‌های آن بر اصلاحات تأمین اجتماعی معاصر می داند.

ادامه مطلب
نشست علمی مکاتب تأثیرگذار در عراق (مکتب شریف رضی، مکتب شریف مرتضی، مکتب شیخ مفید، مکتب شیخ طوسی)

نشست علمی مکاتب تأثیرگذار در عراق (مکتب شریف رضی، مکتب شریف مرتضی، مکتب شیخ مفید، مکتب شیخ طوسی)

هدف از برگزاری نشست: با توجه به اهمیت همسایگی دو کشور ایران و عراق، شناخت مشترکات و تعامل این دو کشور در زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و موارد دیگر از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از راه‌های شناخت این مشترکات بررسی این زمینه ها و به ویژه وضعیت فرهنگی در ادوار گذشته است. بدون تردید عراق و حوزه فرهنگی آن در قرن چهارم تحت تأثیر عالمان شیعه‌ آن زمان چون شیخ مفید و شاگردان ایشان قرار گرفته و با تحولی شگرف مواجه شده است. بررسی و شناخت مکتب شیخ مفید و شاگردان ایشان گامی مؤثر در راستای شناخت مشترکات ایران و عراق خواهد بود و می‌تواند هدف این نشست قلمداد شود. خروجی مورد انتظار از نشست: شناخت مشترکات و تعامل دو کشور ایران و عراق در زمینه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در گذشته، برای تقویت این مشترکات و به کار بستن راه کاری های عملی برای ارتباط بیشتر حوزه های علمی ایران و عراق می‌تواند خروجی این نشست به شمار آید. محورهای نشست: - شرایط حوزه علمی و فکری عراق و ایران در زمان شیخ مفید - تأثیر مکتب شیخ مفید بر حوزه های علمی و فرهنگی عراق - تأثیر شاگردان شیخ مفید از جمله شریف مرتضی، شریف رضی و شیخ طوسی بر حوزه های علمی و فرهنگی عراق و در نتیجه تأسیس مهمترین مرکز علمی شیعی در عراق در قرن پنجم سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: - بیشترین حوزه های علمی و فکری مد نظر شیخ مفید چه بوده است؟ - شیخ مفید در چه زمینه هایی بیشترین نقش راداشته است؟ - شاگردان شیخ مفید بیشتر در چه زمینه هایی نقش ایفا کرده اند؟

ادامه مطلب
نشست چیستی نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعی اقتصادی

نشست چیستی نهاد و رابطه آن با علوم اجتماعی اقتصادی

سخنران: حسن آقا نظری استاد گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دبیر نشست: سید حمیدرضا حسنی استادیار گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه محورهای نشست: ۱- چیستی نهاد. ۲- آثار اجتماعی نهاد بعنوان مسائل مورد بحث در علوم اجتماعی ۳- زمینه‌سازی بحث آثار اجتماعی نهاد بعنوان مسائل علوم اجتماعی، جهت بومی‌سازی یا بازسازی علوم انسانی بر اساس آموزه‌های اسلامی سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: ماهیت نهاد چیست؟ واقعیت‌های نهادی چیست؟ واقعیت‌های نهادی چه رابطه‌ای با علوم اجتماعی اقتصادی دارند؟

ادامه مطلب