آرشیو اخبار

نشست علمی وجوه تعمیم روش های تربیتی قرآن کریم

نشست علمی وجوه تعمیم روش های تربیتی قرآن کریم

سوال اساسی در زمینه موضوع نشست این است که آیا روشهای تربیتی قرآن و یا به تعبیری روشهای تربیت الهی که درقرآن به کار رفته است؛ نظیر روش ابتلا و انحان قابل تعمیم به سایر مربیان است و هر مربی می تواند آنها را به کار گیرد و در تربیت دیگران از آنها بهره ببرد؟ ممکن است در پاسخ گفته شود که شکی نیست که قرآن کتاب تربیتی است و برای این است که هم دیگران از طریق آن تربیت شوند و هم روشهای تربیتی آن را در باره دیگران به کار گیرند و دیگران را تربیت کنند ولی همه روشهای الهی قابل تعمیم به سایر انسان نیست؛ چرا که خداوند دارای علم و اختیار و قدرت و حکمتی است که انسان دارای چنین امکاناتی نیست. پاسخ به این ابهام و وجوه تعمیم روشهای تربیتی قرآن کریم در این نشست بررسی می شود و طی آن با طرح ده دلیل به اثبات ا امکان تعمیم روشهای تربیت الهی بلکه لزوم آن می پردازیم. از جمله این ادله تربیتی بودن قرآن کریم، خلیفه الهی انسان و ... می باشد.

ادامه مطلب