آرشیو اخبار

نشست نقش مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی

نشست نقش مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی

هدف از برگزاری نشست: بررسی نقش مطالعات و پژوهشهای قرآنی در تولید علوم انسانی اسلامی خروجی مورد انتظار از نشست: روشن شدن زوایای موضوع و تهیه موادی جهت تولید کتاب یا یک شماره نشریه اختصاصی و جهت دهی به فعالیت های علمی قرآن‌پژوهان و کمک به پروژه تحول علوم انسانی محورهای نشست: مراد از تحول علوم انسانی و ضرورت آن نقش قرآن و مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی قابلیت پژوهشگاه و به ویژه گروه قرآن‌پژوهی در راستای هدایت و اجرای تحول سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: مراد از تحول علوم انسانی و ضرورت آن چیست؟ نقش قرآن و مطالعات قرآنی در تحول علوم انسانی چیست؟ قابلیت پژوهشگاه و به ویژه گروه قرآن‌پژوهی در هدایت و اجرای تحول قرآن‌بنیاد علوم انسانی چگونه است؟

ادامه مطلب