آرشیو اخبار

نشست بررسی رژیم های حقوقی سرمایه گذاری خارجی نفتی در نظام حقوقی ایران

نشست بررسی رژیم های حقوقی سرمایه گذاری خارجی نفتی در نظام حقوقی ایران

با توجه به اینکه صنعت نفت ایران بیش از یک قرن را پشت سر گذاشته و دوره‌‌‌های متفاوتی از رژیم حقوقی سرمایه­گذاری خارجی را تجربه کرده است، بدلیل ماهیت متفاوت حقوقی این نظامها در دوره­های مختلف، موضوع بحث در دو دوره قبل و بعد از انقلاب بررسی می شود. رژیم های حقوقی قراردادی، مضاعف و رژیم حقوقی قوانین نفتی، در دوره قبل از انقلاب بررسی می شوند و در دوره بعد از انقلاب به رژیم های حقوقی سنواتی و برنامه‌ای پرداخته می شود.

ادامه مطلب