آرشیو اخبار

سه گانه «اصول فقه کاربردی» جای خود را در بازار نشر تثبیت کرد

کتاب سه جلدی «اصول فقه کاربردی» بیستمین اثر مشترک پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) است که جلد اول آن به چاپ هفدهم، جلد دوم آن به چاپ یازدهم و جلد سوم آن به چاپ هشتم رسیده است.

ادامه مطلب