آرشیو اخبار

نشست علمی تاملات روش شناسی در بازخوانی آثار تاریخ نگاری اسلامی نخستین

هدف از برگزاری نشست: ارائه رویکردهای جدید برای مطالعه درباره آثار مورخان مسلمان در قرون نخستین اسلامی خروجی مورد انتظار از نشست: امکان پیاده سازی و تنقیح نشست در قالب یک جزوه روش شناسی مطالعات تاریخ نگاری اسلامی امکان پذیر است محورهای نشست: اهمیت آثار تاریخ نگاری اسلامی نخستین در شکل دهی به آگاهی تاریخی مسلمانان و بازنمایاننده حافظه تاریخی جوامع مسلمان مدل های روش شناسی بازسازی گذشته تاریخی جوامع مسلمانان نخستین و مبانی و نتایج آن اهمیت و ضرورت رویکرد انتقادی در بررسی آثار تاریخ نگاری اسلامی نخستین بر مبنای رویکرد تفسیری معرفی مبانی رویکرد تفسیری – انتقادی در بررسی پدیده های انسانی مولفه های نظری و روشی معناکاوی گفتمانی و پیامدهای کاربست آن در بازخوانی آثار تاریخ نگاری اسلامی ارائه نمونه ای از کاربست روش بر ماده تحقیق: تاریخ خلیفه ابن خیاط سوالات مورد نظر جهت پاسخ در نشست: روش شناسی مناسب برای مطالعه آثار تاریخ نگاری اسلامی نخستین چیست؟ کاربست رویکرد و روش معناکاوی گفتمانی در مطالعه آثار تاریخ نگاری اسلامی نخستین چه افق ها نوین و یافته های متفاوتی را در پی دارد؟

ادامه مطلب