اخبار - آرشیو

بازدید اعضای گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از دانشگاه تربیت مدرس

رئیس پژوهشکده علوم اسلامی، مدیر گروه تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی گروه تاریخ اسلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه روز دوشنبه 25 دی از دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس بازدید کردند.

ادامه مطلب

برگزاری کرسی ترویجی «معیارهای عدالت توزیعی در عرصه سیاست»

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (اندیشکده عدالت) کرسی ترویجی معیارهای عدالت توزیعی در عرصه سیاست: رویکردی دینی را برگزار می کنند.

ادامه مطلب

کرسی علمی ترویجی «تعیینات اجتماعی معرفت دینی با تأکید بر علم فقه» برگزار شد

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک کرسی علمی ترویجی «تعیینات اجتماعی معرفت دینی با تأکید بر علم فقه » را در روز سه شنبه 12 دی ماه در دانشگاه آزاد اسلامی اراک برگزار کردند.

ادامه مطلب