اخبار - آرشیو

بازدید استاد رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه توبینگن آلمان از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر صدیقه خوانساری موسوی از اساتید رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشکده مطالعات اسلامی و شرق شناسی و متخصص در مطالعات تطبیقی اسلام و غرب دانشگاه توبینگن آلمان از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دیدار کرد.

ادامه مطلب