اخبار - آرشیو

انتشار هندبوک «اخلاق در اقتصاد و تأمین مالی اسلامی» با مشارکت گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و اقتصاددانان جهان اسلام

هندبوک «اخلاق در اقتصاد و تأمین مالی اسلامی» در انتشارات DE GRUYTER به همت اعضای هیأت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شد

ادامه مطلب