اخبار - آرشیو

طرح نیازسنجی گروه حقوق و فقه اجتماعی با تعیین ۵۰۰ موضوع اجرا شد
عضو هیئت علمی گروه حقوق و فقه اجتماعی:

طرح نیازسنجی گروه حقوق و فقه اجتماعی با تعیین ۵۰۰ موضوع اجرا شد

عضو هیئت علمی گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: طرح نیازسنجی این گروه با هدف اولویت سنجی موضوعات حقوقی و فقه اجتماعی با احصا ۵۰۰ موضوع اجرا شد.

ادامه مطلب