اخبار - آرشیو

دبیر دبیرخانه ساماندهی مسائل فرهنگی و اجتماعی حاشیه نشینی در کلان شهرها منصوب شد
در راستای ماموریت ملی ابلاغی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دبیر دبیرخانه ساماندهی مسائل فرهنگی و اجتماعی حاشیه نشینی در کلان شهرها منصوب شد

در راستای ماموریت ملی پژوهشگاه با حکم دکتر محمدباقر سعیدی روشن دبیر دبیرخانه ساماندهی مسائل فرهنگی و اجتماعی حاشیه نشینی در کلان شهرها منصوب شد.

ادامه مطلب