اخبار - آرشیو

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دوره های دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی را برگزار می کند
براساس مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه دوره های دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی را برگزار می کند

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مجوز برگزاری دوره های دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی به منظور ارتقاء مرتبه را اخذ کرد.

ادامه مطلب